คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1องค์กำเนิด    ดูรายละเอียด
2องคชาตน.  ดูรายละเอียด
3องคสูตรน.  ดูรายละเอียด
4องคุลีน.  ดูรายละเอียด
5อชิณ,อชินน.[อะชิน] ดูรายละเอียด
6อชิณโทษน.[อะชินนะโทด] ดูรายละเอียด
7อชิณธาตุ น.[อะชินนะทาด] ดูรายละเอียด
8อชิณธาตุโรคอติสาร น.[อะชินนะทาดโรก-] ดูรายละเอียด
9อชิณโรค น.[อะชินนะโรค] ดูรายละเอียด
10อดุลยวิถาร น.[อะดุนละยะวิถาน] ดูรายละเอียด
11อติสาทยโรคน.  ดูรายละเอียด
12อติสารน.[อะติสาน] ดูรายละเอียด
13อทิศรูป น.[อะทิดสะรูบ] ดูรายละเอียด
14อธิกรณ์น.  ดูรายละเอียด
15อโธคมาวาตาน.[อะโทคะมาวาตา] ดูรายละเอียด
16อนธการ น.[อนทะกาน] ดูรายละเอียด
17อนันตไกรวาต น.[อะนันตะไกรวาด] ดูรายละเอียด
18อบ ก.  ดูรายละเอียด
19อพัทธะปิตตะ    ดูรายละเอียด
20อภัยสาลี น.  ดูรายละเอียด
21อมุธาตุอติสาร น.[อะมุทาด-] ดูรายละเอียด
22อยู่ไฟ ๑.ก.,๒.น.  ดูรายละเอียด
23อระวัณณโรค    ดูรายละเอียด
24อสาทยโรคน.  ดูรายละเอียด
25อสุภ,อสุภ,ว.,น.[อะสุบ, อะสุบพะ-] ดูรายละเอียด
1234

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน