คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ฝนก.  ดูรายละเอียด
2ฝักน.  ดูรายละเอียด
3ฝาดว.  ดูรายละเอียด
4ฝี น.  ดูรายละเอียด
5ฝีกาล, ฝีกาฬ น.  ดูรายละเอียด
6ฝีกาลทาม   ดูรายละเอียด
7ฝีกาลทูม   ดูรายละเอียด
8ฝีกุตะณะราย น.  ดูรายละเอียด
9ฝีครีบกรด น.  ดูรายละเอียด
10ฝีคัณฑมาลา   ดูรายละเอียด
11ฝีคัณฑมาลาตัวเมีย,ฝีคันทมาลาตัวเมีย   ดูรายละเอียด
12ฝีคัณฑมาาลาตัวผู้,ฝีคันทมาลาตัวผู้   ดูรายละเอียด
13ฝีคัณฑสูตร   ดูรายละเอียด
14ฝีดาวดาษฟ้า น.  ดูรายละเอียด
15ฝีดาษน.  ดูรายละเอียด
16ฝีทรสูตร   ดูรายละเอียด
17ฝีทันตกุฏฐัง   ดูรายละเอียด
18ฝีทันตกุถังน.  ดูรายละเอียด
19ฝีทันตะมุนลัง    ดูรายละเอียด
20ฝีทันตะมูลา น.  ดูรายละเอียด
21ฝีทามควาย   ดูรายละเอียด
22ฝีทามสมุทร   ดูรายละเอียด
23ฝีธนูทระวาต, ฝีธนูธรวาตน.  ดูรายละเอียด
24ฝีธนูทวน น.  ดูรายละเอียด
25ฝีธรสูตร,ฝีธรสูตร์น.  ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน