คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ฉกาลวาโยน.[ฉะกาละวาโย] ดูรายละเอียด
2ฉลิว   ดูรายละเอียด
3ฉะดัด   ดูรายละเอียด
4ฉับพลัน ว.  ดูรายละเอียด
5เฉลวน.[ฉะเหฺลว] ดูรายละเอียด
6เฉียบพลันว.  ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน