คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1จก,จกงัด    ดูรายละเอียด
2จตุกาลเตโชน.[จะตุกาละเตโช] ดูรายละเอียด
3จตุกาลธาตุ น.[-กาละทาด] ดูรายละเอียด
4จตุทิพย์คันธา น.  ดูรายละเอียด
5จตุผลาธิกะน.[-ผะลา-] ดูรายละเอียด
6จตุวาตผลน.[-วาตะผน] ดูรายละเอียด
7จรดพระธรณี   ดูรายละเอียด
8จ้อยนาง   ดูรายละเอียด
9จะไคร    ดูรายละเอียด
10จะโปง   ดูรายละเอียด
11จักขุโรโค    ดูรายละเอียด
12จักร์ทราสูนย์    ดูรายละเอียด
13จักรวาลฟ้าครอบ,จักระวาฬฟ้าครอบ น.  ดูรายละเอียด
14จักราศูนย์,จักราสูรย์    ดูรายละเอียด
15จักษุโรโคน.  ดูรายละเอียด
16จังออนน.  ดูรายละเอียด
17จันทกระลา, จันทกลาน.  ดูรายละเอียด
18จันทน์   ดูรายละเอียด
19จันทน์ขาว น.  ดูรายละเอียด
20จันทน์แดง น.  ดูรายละเอียด
21จันทน์ทั้ง๒น.  ดูรายละเอียด
22จันทน์เทศน.  ดูรายละเอียด
23จันทน์ผาน.  ดูรายละเอียด
24จันทน์ลีลา    ดูรายละเอียด
25จันทน์หิมาลัย    ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน