คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1คณาเภสัช น.  ดูรายละเอียด
2คนทา น.  ดูรายละเอียด
3ครรภ,ครรภ-,ครรภ์น.  ดูรายละเอียด
4ครรภ์ทวารกำเนิด  [คันทะวาระกำเหนิด] ดูรายละเอียด
5ครรภประสูติ    ดูรายละเอียด
6ครรภ์ประสูติน.[คันประสูด] ดูรายละเอียด
7ครรภ์ปรามาศ,ครรภ์ปรามาส,ครรภ์ปะรามาศ น.[คันปะรามาด] ดูรายละเอียด
8ครรภปรามาศ,ครรภปะรามาศ    ดูรายละเอียด
9ครรภ์ปริมณฑล น.[คันปะริมนทน] ดูรายละเอียด
10ครรภ์รักษา น.  ดูรายละเอียด
11ครรภ์วารกำเนิด,ครรภ์วาระกำเนิดน.[คันวาระกำเหนิด] ดูรายละเอียด
12ครรภ์วิปลาสน.[คันวิบปะลาด, คันวิปะลาด] ดูรายละเอียด
13คร้านว.[คฺร้าน] ดูรายละเอียด
14ครีบน.  ดูรายละเอียด
15ครีบกรดน.  ดูรายละเอียด
16คลึงก.  ดูรายละเอียด
17คลื่นเหียนก.   ดูรายละเอียด
18คลู   ดูรายละเอียด
19ค้อนฆ้อง   ดูรายละเอียด
20คะลำ   ดูรายละเอียด
21คัณฑมาลา,คันฑมาลา,คันทมาลาน.[คันทะ-] ดูรายละเอียด
22คัณฑมาลาตัวผู้,คันทมาลาตัวผู้น.  ดูรายละเอียด
23คัณฑมาลาตัวเมีย,คันทมาลาตัวเมียน.  ดูรายละเอียด
24คัณฑสูตร,คันทสูตรน.  ดูรายละเอียด
25คันทณุรุด,คัณทณุรุต น.[คันทะนุรุด] ดูรายละเอียด
1234

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน