คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


ฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ และสมุนไพรในประเทศไทย

ฐานข้อมูลสมุนไพร หน่วยงาน
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยสำหรับการวิจัย สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรไทย (secondary source) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ฐานข้อมูลสมุนไพร สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลสารเคมีในสมุนไพรไทยงานวิจัยสมุนไพรของไทย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูลสมุนไพร ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง
ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรไทย สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน