คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้ฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ และสมุนไพรในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสมุนไพร หน่วยงาน
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยสำหรับการวิจัย สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรไทย (secondary source) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ฐานข้อมูลสมุนไพร สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลสารเคมีในสมุนไพรไทยงานวิจัยสมุนไพรของไทย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูลสมุนไพร ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง
ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของไทย สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน